Programs

E-D-S Bonus : ป่าม ปาม ปั๊ม

เติมน้ำมันฟรีทั้งเดือน!!!!! แค่หาปั๊ม E-D-S ให้เจอ แล้วเติมน้ำมันให้เต็มถัง  "E-D-S Bonus : ป่าม ปาม ปั๊ม"
เติมน้ำมันให้คุณฟรี  ๆ  ลงทะเบียนพิมพ์ชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ 

ลงทะเบียน ส่งมาได้ 3 ช่องทาง  ดังนี้ 
1. ส่งข้อความมาใน inbox
2. ส่งข้อความทาง sms 4264885
3. พิมพ์ชื่อลงทะเบียนใต้รูปภาพนี้

วิธีการเล่น
1. ดีเจจะสุ่มโทร.กลับไป คุณต้องเลือกป้าย E/D/S เพื่อหาปั๊มให้เจอ 
2. จากนั้นรอสัญญาณจับเวลาจากดีเจ คุณต้องพูดคำว่า "ปั๊ม"  ให้เสียงดัง ฟังชัดเจน และลากเสียงให้นานที่สุด เมื่อใกล้หมดลมหายใจ อย่าลืมพูดว่า "เต็ม"  ปิดท้ายการเติมน้ำมันของคุณด้วย 
3. คุณพูดปั๊มได้นานกี่วินาที รับไปเลยวินาทีละ 100 บาท 

เราแจกค่าน้ำมันกันเป็นวินาที ทั้งเดือน!!!! ** คำตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด **

เงื่อนไขการรับรางวัล E-D-S BONUS : ป่ามปามปั๊ม

1. ผู้ร่วมสนุกจะต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

2. ผู้ร่วมสนุกจะต้องมีตัวตนจริง และไม่มีการปลอมแปลงประวัติในการลงทะเบียนร่วมกิจกรรม พร้อมต้องทำตามเงื่อนไขการลงทะเบียนได้ถูกต้องสมบูรณ์เท่านั้น จึงจะมีสิทธิในการเข้าร่วมเล่นเกม หรือกิจกรรม โดยบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์ Account ที่ส่อว่าเป็นบุคคลเดียวกัน หรือมีพฤติกรรมส่อในทางทุจริต

3. ผู้ที่ได้รางวัล สามารถมารับรางวัลสูงสุดได้เพียงรางวัลเดียวเท่านั้น ตลอดระยะเวลาเกม หรือกิจกรรม จากทางผู้สนับสนุนเดียวกัน

4. รางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป ผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ ชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับหรือตามกฎหมายกำหนด โดยจะถูกเรียกเก็บในวันและสถานที่ ที่มารับรางวัล

5. รางวัลดังกล่าวไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์แก่ผู้อื่นได้

6. ผู้ได้รับรางวัลต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนามาเป็นหลักฐานในการติดต่อรับรางวัลด้วยตัวเองเท่านั้น

7. ผู้ได้รับรางวัลที่อยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ไม่สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับของรางวัลแทนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และสามารถติดต่อรับรางวัลได้ที่ คลื่น 88.5 E-D-S บริษัท สตูดิโอ 888 จำกัด เลขที่ 1999/28 โครงการดิสทริคศรีวรา ถนนศรีวรา  แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 02-514-1248

8. ผู้ได้รับรางวัลสามารถเข้ามาขอรับของรางวัลได้ทันทีหลังเล่นเกมส์ แต่ไม่เกิน 19.00 น.

9. สามารถรับรางวัลได้เฉพาะวันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 11.00 – 19.00 น. เท่านั้น และรับรางวัลทั้งหมดได้ไม่เกินวันที่ 15 ตุลาคม 2560 (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

10. หากผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถเข้ามารับรางวัลได้ ภายในวันเวลา และสถานที่ที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์

11. ผู้ที่ได้รับรางวัลที่อยู่ต่างจังหวัด ให้ส่งเอกสารประกอบการรับรางวัลถึงทีมงาน 88.5 E-D-S ได้ 2 ช่องทาง  ได้แก่   ส่งผ่าน e-mail: 88.5eds@gmail.com และส่งผ่านข้อความ ทาง Fan page : Facebook/88.5eds

       เอกสารประกอบการรับรางวัลมีดังนี้              

              - สำเนาบัตรประชาชน

              - สำเนาหน้าสมุดเงินฝากธนาคาร สาขาต่างจังหวัดให้ตรงกับที่ระบุไว้

12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด รายละเอียดของรางวัล ระยะเวลาในการรับรางวัล หรือยุติรายการดังกล่าวนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

13. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการส่งของรางวัลทางไปรษณีย์ ให้กับผู้ที่อยู่ต่างจังหวัดเท่านั้น

14. ในกรณีที่ทางบริษัทฯ ตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้ได้รับรางวัลมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกติกาที่กำหนดไว้ หรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลไม่ตรงกับความเป็นจริง จะถูกตัดสิทธิ์ในการรับของรางวัลทุกกรณีและให้ถือว่าสละสิทธิ์ในการรับรางวัล

15. พนักงานและบุคคลในครอบครัว บริษัท สตูดิโอ 888 จำกัด ผู้สนับสนุนและบริษัทอื่น ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่สามารถร่วมเล่นเกมหรือกิจกรรมได้

16. คำตัดสินของทางบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

----------------------------------
ช่องทางการติดต่อ
Facebook : 88.5eds
Instagram : 88.5eds
Website : www.everydaystation.com
Appication : 88.5 Everyday Station
IOS โหลดฟรีที่ https://itunes.apple.com/…/88-5-everyday-stat…/id1078977404…
Android โหลดฟรีที่ https://play.google.com/store/apps/details…

#FM885EDS #EDSBonus #เพราะทุกวันคือวันพิเศษ #EDSป่ามปามปั๊ม